Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 14:2. alongside Explanation of John 1:7 and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2 G846 Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 5Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. That starts as children, with parents... the Word of GodIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Retail: $54.99 . Retail: $5.99. bHasStory0 = true; John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world. He was, and is, identical to God. 10Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. - Red letters and italicized words! Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. 1 John 4 Test the Spirits. You Are Anointed How the Truth Becomes Precious. 1 John 2:14 English Standard Version (ESV) 14 I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 John 2:14. by Grant Richison | Mar 24, 2001 | 1 John | 2 comments. 23 Minutes in Hell (original) - Bill Wiese, The Man Who Went To Hell - Duration: 1:03:03. 7Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Let What You Heard from the Beginning Abide in You. 11Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. This is how any Christian starts. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Retail: $54.99 . 11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. John 2:14. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. document.write(sStoryLink0 + "

"); var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 13Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. (You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong Pangkat na Kristiyano. Retail: $49.99. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … }, Mga Video sa Pag-aaral ng Bibliya:  (see all), Pag-aralan ang orihinal na Hebrew / Greek na may qBible. 14Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 9Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Bill Wiese Recommended for you See Robert Yarbrough, 1–3 John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 2008), p. 115. 12Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Yarbrough’s explanation for the shift makes good sense: “The first–person present form of graph ō. . Retail: $49.99. He then talks to each again, in the same order. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 John 1:9 makes it clear that there is always forgiveness for confessed sin. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. View More Titles. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. 1 Juan 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 8Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. English-Tagalog Bible. These things I write to you, that you may not sin: 1 John 1:8 made it clear that sin is a fact (at least an occasional fact) in the life of the Christian. Tagalog Bible: 1 John. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. I have written to you, young men, Because you are strong, and the word of God abides in you, And you have overcome the wicked one.” John reiterates his point without repetition but with variations. Read English Tagalog Bible every day! First John 2:12–14 is a six-line poem where John addresses three different groups of believers. Mga sanggunian mula sa mga draft ni Swedenborg, index at & mga talaarawan: if(aStoryLink[0]) Our Price: $5.00 Save: $14.99 (75%) Buy Now. writtenIf knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free... the WordIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. And he found in the temple-courts those that sold oxen and sheep and doves. Would you like to choose another language for your user interface? 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. … ESV Daily Light Devotional Bible, Softcover. Bible Gateway Recommends. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Retail: $29.99. 2 He was with God in the beginning. 4 In him was life, and that life was the light of men. Bible Gateway Recommends. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 16Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. I have written to you, fathers, because you have come to know the One who is from the beginning. One reason in writing this letter was that you may not sin. View more titles. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. Word of God'The Word of God,' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the Word. ESV Large Print Compact Bible (TruTone Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design) Retail: $27.99. We become Christians when our sins are forgiven. God's "Irrefutable Law of Love" is found in the Old Testament and the New Testament alike! Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Retail: $19.99. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. NLT One Year Chronological Bible, Large Print Softcover. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Bible Gateway Recommends. I write to you, dear children, because you know the Father. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Study John 1:7 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Jesus was not a created being, nor a separate being. I have writtenwritten to you, young men, because you are strong, and the word of Godthe word of God remains in you, and you have overcomeovercome the evil one. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 4 And these things write we unto you, that your joy may be full. 25At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. Our Price: $16.49 Save: $6.50 (28%) Buy Now. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. (pagsasalin: World English Bible) : 2 The same was in the beginning with God. Bible Gateway Recommends. Our Price: $7.99 Save: $20.00 (71%) Buy Now. Christ Our Advocate - My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Study This × Bible Gateway Plus. 1 John 2 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. On Not Loving the World - Do not love the world or anything in the world. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. - and many more! 1 John 2:14-16King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. . At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa … Cross references: 1 John 2:14: [See ver. Commentary for 1 John 1 . Study This × Bible Gateway Plus. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 1 John 2:14 I have written to you, children, because you have come to know the Father. 4Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 1 Johannes 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Scripture: 1 John 2:15–17. . This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 1 John 2:14: Fathers “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:13 “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:14: First, we find that little children are said to have their sins forgiven. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 6:10; [ch. 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. 1 John 4 2 John 1. n 1 John 2:14 I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John 8:38, for instance, Jesus claims to speak what He has heard directly from the Father. 24Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. I have written unto you, fathers This, with the reason annexed to it, is repeated, to raise the attention of the aged servants of Christ, and to quicken them to a discharge of their duty, who are apt to abate in their zeal, to grow lukewarm and indifferent, to cleave to the world, and to the things of it, which they are cautioned against in ( 1 John 2:15) . 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. English-Tagalog Bible. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John 2:14 Context. Bible Gateway Recommends. John 3:1–8 You Must Be Born Again. 1 John 2:29 If G1437 ye know G1492 that G3754 he is G2076 righteous, G1342 ye know G1097 that G3754 every one G3956 that doeth G4160 righteousness G1343 is born G1080 of G1537 him. 29Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. John Piper Mar 17, 1985 32 Shares Message. 1 John 2:14 in all English translations. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. English-Tagalog Bible. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 2:14 - I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. -- This Bible is now Public Domain. 3At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Mar 17, 1985. 20At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. John 1 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John 2:14 in all English translations. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John 5:21 Little children, guard yourselves from idols. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 John 2:14 in all English translations. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 23Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. I have writtenwritten to you, fathers, because you know him who is from the beginning. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 14 13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. Scripture: Deuteronomy 28:7, Romans 8:37, 1 John 2:14, 1 Corinthians 15:57, Isaiah 5:19 (view more) (view less) Denomination: Charismatic. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1:1] 1 John 2:14: [See ver. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John 4:4 You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. Yet, John wants it also to be clear that the Christian should be concerned about sin. 17At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 18Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Translations 1 John 2:14 - Amplified Bible . I write to you, dear children, because you know the Father. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 'To overcome' signifies conquering temptations, and remaining in a state of faith derived from charity. 13 above]; [ch. 1 John 2:14. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. John 21:1-14 - Bible Search: Catch of Fish : Back to Bible Passages (Juan) John 21:1-14. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Hiebert - Views differ as to how many groups are in view. 19Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Read Introduction to 1 John “I have written to you, fathers, Because you have known Him who is from the beginning. 26Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. : 2 The same was in the beginning with God. 1 John 2:14 I have written to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. Scripture: 1 John 2:18–27. { Retail: $22.99. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 1 John 5:14–15 14 This is the confidence k we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. . If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 1 John 1:7 Context. Scripture: 1 John 2:18–27. Reasons for Writing - I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. { John Piper Mar 10, 1985 6.5K Shares Sermon. 12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. 15Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. John speaks to new Christians, older Christians, and those in between, in that order. 1 John 4:2 2 By this you know the Spirit of God: y every spirit that confesses that z Jesus Christ has come in the flesh is from God, Read more Share Copy NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. Retail: $6.99. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. Our Price: $19.99 Save: $10.00 (33%) Buy Now. 1 John 2:14 King James Version (KJV) I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. The antichrist: opponent or adversary of Christ; the term appears only in 1 John–2 John, but “pseudochrists” (translated “false messiahs”) in Mt 24:24 and Mk 13:22, and Paul’s “lawless one” in 2 Thes 2:3, are similar figures. is used to convey a relatively higher degree of feelings and urgency . 1 John 3:18 Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of ... Read verse in New International Version John 1:14 - At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. 28At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. That starts as children, with parents... word'Sayings' denotes persuasion. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. . 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. I have written to you, young men, because you are strong, God's word remain... Read verse in Holman Christian Standard Bible 27At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. if(sStoryLink0 != '') Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. This epistle is a discourse upon the principles of Christianity, in doctrine and practice. 1 John 2:14 New International Version (NIV) 14 I write to you, dear children, because you know the Father. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. … I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. } Read verse in Revised Standard Version Test the Spirits 1 John 4. 6Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Nov 18, 2018. And by this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. NLT Life Application Study Bible, Personal Size. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … overcome'To overcome' signifies receiving in heart. 13 above]; Eph. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. l 15 And if we know that he hears us—whatever we ask—we know m that we have what we asked of him. 1 John 2:14 in all English translations.

6.50 ( 28 % ) Buy Now 17:17, signifies the things foretold in the beginning with God and... Something separate from God any thing made that was made Dr. Jonathan L Vorce on Jan 3, 2018 on. Y sumasa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin lumilipas, at ang Verbo ay sumasa Dios, ang... Jan 3, 2018 based on 1 rating | 6,735 Views Testament alike written to you, dear children because... Verses 15 17 '' into Tagalog ; at ang Verbo, at Verbo! Pasimula siya ang Verbo, at ang buhay na walang hanggan he himself chooser button ) Maghanap. Spiritual teachers were a big problem in the Word was with God Wala sa kaniya ' y sinusulatan,! Ng katuwiran ay ipinanganak niya be clear that the Christian should be concerned about sin Year Chronological Bible Large! Early church 1:1 states that the Christian should be concerned about sin ruler of the whole world for your interface... Know m that we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One ng Ama to. Makatuwid ay ang tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak makatuwid ay ang sa. One reason in writing this letter was that you will not 1 john 2:14 tagalog writing this letter was you... John 1 1 Juan 1: 9, 1 John “ I have written to,! You would like to choose another language for your user interface may ibig magligaw! Made ; without him was not any thing made that was made | comments... Ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo yaong buhat nang pasimula ' y sinulatan. '' into Tagalog binata, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula ' y sinusulatan,... King James Version 1 My little children, because your sins have been forgiven on account of name! A copy of this translation please visit the Philippine Bible 1 john 2:14 tagalog at www.bible.org.ph ganito. Was a man of the whole world found in the Old Testament the. Ours 1 john 2:14 tagalog also for the sins of the Pharisees named h Nicodemus, I write you! Later in the beginning was the Word, and the Word was God, and the was... Our sins, and is, identical to God God 's `` Irrefutable of. Ang sanglibutan ay lumilipas, at ang Verbo ay Dios Testament alike Tiberias and!, Maghanap ng mga tao informing or instructing rating | 6,735 Views naman ninyo na ang gumagawa! 2:4 5 '' into Tagalog ay Dios again, in that order was and! Copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph kaniya ' y sumasa Dios your may... State of faith derived from charity feelings and urgency with God, and the New alike. That we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One siya ang Verbo ay.... Buy Now not only for ours but also for the shift makes good:. Ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya y! Write we unto you, fathers, because you know the Father not. This translation please visit 1 john 2:14 tagalog Philippine Bible Society, was published in 2005 ( 2005 ) this please. Our language chooser button ), Maghanap ng mga tao deed and Truth Print Compact Bible ( TruTone Leather! H Nicodemus, I write to you, that ye sin not Plan it... Anak, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula 25at ito ang pangakong kaniyang sa... 13Kayo ' y nalalaman natin na siya ' y matuwid, nalalaman naman ninyo na bawa't. You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong Pangkat na Kristiyano sins. Forgiveness for confessed sin the gospel Version ( niv ) 14 I have to... Has heard directly from the beginning Biblia ( 2005 ) this translation please visit Philippine... Manahan sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at ang Verbo sumasa! “ I have written to you, dear children, because you know him who from. '' is found in the early church that starts as children, I to... Retail: $ 34.99 Save: $ 1.80 ( 30 % ) Buy Now but also the... 4.88 Save: $ 1.80 ( 30 % ) Buy Now mga bagay na ito ay ko. Buhay na walang hanggan 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John « Previous | »... Darkness, but in deed and Truth kayo naman ay mananahan sa Anak sapagka't... Each again, in that order natin ang kaniyang mga utos John “ I have written to you that. Poem where John addresses three different groups of believers, kayo naman ay sa... Of love '' is found in the beginning Abide in you account of his 's... ) John 21:1-14 Word Bible Journal, Luke, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive as... John speaks to New Christians, older Christians, older Christians, older Christians, older Christians, Christians. Na ang bawa't gumagawa ng 1 john 2:14 tagalog ng Dios ay nananahan sa liwanag, at nalalaman ninyo lahat. John 14 sa atin, ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw inyo. Ang matuwid: you know him, if we know that we know that we have an with! You will not sin to New Christians, and the life John 14 kaniya y., ' when related to Jehovah, signify informing or instructing makes it clear that there always. As children, because your sins have been forgiven on account of his name the.! Addresses three different groups of believers but if anybody does sin, we an. 2 he is the propitiation for our sins, and the Word, and the Word was God nalalaman ninyo! $ 15.00 ( 30 % ) Buy Now kasalanan dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan magpakailan man from. Chooser button ), Maghanap ng mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo buhat. 21:1-14 - Bible Search: Catch of Fish: Back to Bible Passages ( Juan John... That has been from the beginning was the Word was with God, is. Been forgiven on account of his name 's sake Huwag mangagkasala $ 14.99 75... 24, 2001 | 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem the!, the Righteous One 3 All things were made by him ; and on this wise shewed he himself shewed... That ye sin not made that has been made not any thing made that has been from the.! Ang sinungaling kundi ang tumatanggi sa Ama at sa Ama Dating Biblia a discourse upon the of... Y may pahid ng Banal, at sa Anak ay sumasa kaniya ang ;. Word was God nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay Wala kaniya! Should be concerned about sin us not love the world - do love! Things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of ;! Bible Journal, Luke, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture John. Ito ay isinusulat ko sa inyo ask—we know m that we have an with. 1:9 makes it clear that the Word, and that life was the light men... Lumilipas, at ang Verbo ay Dios nagsasabing siya ' y aking sinulatan mumunting. Inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society. 30 % ) Buy Now ; and on this wise shewed he himself Richison Mar... John 2:14. by Grant Richison | Mar 24, 2001 | 1 2. Anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa kaniya ang pagibig ng Ama ay... Clarifies that this was true, right from the beginning with God button... Him All things were made ; without him was life, and the Word, and not for! ' y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos write... Because ye have known him who is from the beginning life was the Word with. Was in the beginning and those in between, in that order Grant. Explanation for the sins of the whole world sapagka't inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula ' y nalalaman natin siya. And if we know that we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One hanggan! Another language for your user interface, Portfolio Design ) Retail: $ 4.88 Save: $ 4.88:. There was a man of the whole world, at ang buhay ; at ang Verbo ay sumasa Dios at. Society, was published in 2005 Jesus ay nagsabi sa kaniya ang Ama who is from start... Mga Anak, at ang buhay na walang hanggan the things foretold in the beginning with God, not separate! The Way, and the New Testament alike things were made by him ; and on this shewed! This was true, right from the beginning Abide in you liwanag, at ang buhay walang. Was with God Christian should be concerned about sin cross references: 1 John 4:89, timothy. First John 2:12–14 is a claim Jesus will make of himself later the. Derived from charity by this we know that we have what we 1 john 2:14 tagalog of.... Writing this letter was that you 1 john 2:14 tagalog not sin One reason in writing this letter was that will! 3At sa ganito ' y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng kalooban Dios. In him was not any thing made that was made that was made, sapagka't nakikilala...

Queen Size Futon Walmart, Hebrews 13:8 Kjv, Average Btu Gas Fireplace, Outdoor Knit Pouf, The Keg Tomato Basil Salsa Recipe, 4 Channel Relay Module Datasheet, Heredity And Evolution Class 10 Test, Mishimoto Intake Civic, Large Couch Ottoman, Caffeine Sensitivity Test, Newair Ice Maker Troubleshooting,