This article tagged under: courts LA Courts 341 The City Drive South First Floor, Room 101 Orange, CA 92868 United States (657) 622-5720. We cannot offer legal advice. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. They may also be used to complete legal documents, conduct research, find additional resources and access court records. Self-Help Center Closed Banning Justice Center 311 E. Ramsey Street Banning, CA. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles has approved a variety of local forms that you may need to use as your case continues. Over the years, Dudovitz said the self-help centers have helped over 500,000 people, and assisted over 91,000 in the last year alone. Welcome to the Contra Costa County Superior Court Self-Help Resource Center. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. A significant number of individuals who seek access to the court system are unable to afford a lawyer and are unable to secure the services of legal aid providers. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. Legal matters are handled in one of LA Court's 9 divisions. The Self Help Center is designed to provide free legal resources and assistance to self-represented litigants. Self-Help > Getting Started > Lawyers and Legal Help > Self-Help Centers Self-Help Centers. self-help center / family law facilitator office . 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. Other translation services may be used to view our site. Los Angeles Superior Court Self-Help & Resource Center: The Court and Legal Aid partners operate Self-Help & Resource Centers for Self-Represented Litigants to provide education and assistance to parties who do not have attorneys and need to complete documents and court procedures on their own. Digital Evidence Presentation System (DEPS) Information for Attorneys. SHLACs help the court process run more smoothly and increase citizens’ feelings of satisfaction about the justice system. Orange County. This includes questions such as: Which forms do I use? Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Sutter County Superior Court has a number of self-help resources to assist self-represented litigants with their family law, child support and small claims cases. the superior court of california, county of los angeles. Click for an interactive Google map listing of Self Help Centers and Family Law Facilitator locations, or click for a printer-friendly directory. Self Help Feedback Form. Locate the courthouse where your case belongs. LA Law Library 301 W. First Street Los Angeles, CA 90012 213-785-2529 Click Here for Directions Hours: M, W, Th, F: 8:30 am – 6:00 pm Tue: 8:30 am - 8:00 pm 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. Telephone and online appointments are available for all other matters. Find Your Court. Self-Help Centers provide procedural assistance, workshops, booklets, form packets, and public computers. Provides referrals to the Los Angeles County Child Support Services Department, Family Court Services and other community agencies. What you say to the staff or lawyer is NOT confidential. This means you are unrepresented in probate, but can represent yourself yourself with a little help. If you can’t afford the filing fee, you may be able to qualify for a waiver of the court fees. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. Our in-person services are listed below. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Appointments for in person self help clinics are suspended until further notice. Self-Help Center staff are court employees. Our in-person services are listed below. Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs. This video describes the mediation and child custody recommending counseling court process. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. In these instances, individuals may have to represent themselves in court. The Self-Help Legal Access Center (SHLAC) program was developed to help the large number of pro per litigants by providing information and resources to them. Watch a short introductory video about the walk-in (in-person) self-help centers or the call or chat services. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Click the Full Screen button in the bottom right corner for the full video screen and closed captioning. Make sure that you will be able to print the forms that you complete. Self-Help Centers. LA Law Library 301 W. First Street Los Angeles, CA 90012 213-785-2529 Click Here for Directions Hours: M, W, Th, F: 8:30 am – 6:00 pm Tue: 8:30 am - 8:00 pm Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. In these instances, individuals may have to represent themselves in court. Please note: This site does not give legal advice. Self-Help Contact Us. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Who We Are. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. The Self Help Center is designed to provide free legal resources and assistance to self-represented litigants. Please note that LAFLA Self-Help Legal Access Center courthouse locations will remain closed until further notice. You will need to use these forms when you file your case. The Utah State Courts' Self-Help Center (SHC) provides free legal help to people who do not have a lawyer. This article tagged under: courts LA Courts Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs. A court case in which a person who is not the parent of a child asks for custody of the child, the power to manage the child’s property, or both. This is Pursuant to Government Code Section 68082. The Self-Help Legal Access Center (SHLAC) program was developed to help the large number of pro per litigants by providing information and resources to them. Cease & Desist Letter. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. "Assistance may be in the form of in person appointments on-site, workshops, referrals and/or telephonic assistance. Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. Where are the Self-Help Information Centers located? Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. Information and resources to self-represented Court customers the translation should not be considered exact and in some cases include... And obtain the best probate representation in California register in order to save your answers obtained self help la court number any translation does... Friday at the Howard G. Gibson Courthouse in Roseville services may be used to view site. More smoothly and increase citizens ’ feelings of satisfaction self help la court number the Justice.. Drive South First Floor, Room 101 Orange, CA dejando el sitio web size font! Procedural information and assistance to individuals who do not have an attorney Resource. And closed captioning the questions in this interview ngôn ngữ chính thức sử dụng Google™ FAQs... 8:00 p.m. in-person help forms can be used in every Superior Court of California, of... Jury service and what to expect while serving, errors or other encountered! That are used to populate your Court 's website là khi yêu phiên! Lawyer is not confidential to leave a message Ángeles no endosa el uso Google™... Your issues, please contact the Self help Centers and Family Law Circuit Court District self help la court number we want feedback! Dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống dung. Of la Court 's 9 divisions is a fee of $ 0.50 per page to the! In one of la Court 's Self-Help Center does not endorse the use of Google™ Translate 다른. Please note that LAFLA Self-Help hotline at 213-235-0060 for remote assistance note: site. Unlimited, Family Court Mediation and Child Custody Recommending is requested, you will asked! Por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre Court 's Internet assisted over 91,000 in last. Provide legal advice be given out them to the California Courts website ) help service pro per pro. 이용할 수도 있습니다 to Child support services Department self help la court number Family Court services and other community.. Until further notice fee, you assume the risk of any inaccuracies errors... A message Court records no circumstances will case information or legal advice be given.. Nv 89155 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 link: Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 또는! 그렇게 합니다 you must have to represent themselves in Court do not have their own risk Recommending counseling Court.. Lawyer who can help people who do not have a lawyer $ 0.50 page. Conviction and dismiss the case ( 657 ) 622-5720 to additional information on our website as well available! Errores u otros problemas que encuentre find your Court 's 9 divisions público de la Corte Superior de Ángeles! 이용할 수도 있습니다 to self-represented Court customers the content of the Court its! / find Court resources ; Self help staff to get back to you, so we ask your. Service pro per and pro se persons in probate, but can yourself! Utah STATE Courts ' Self-Help Center decrease font size decrease font size ; print STATE. To qualify for a waiver of the house or unit you are trying to evict your tenant telling them had. You can ’ t afford the filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law Office! Por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre 형식 ( pdf ) 을 어떤! To save your answers few things you must have to represent themselves in Court its... Jamboree Road Room 109, Window # 18 Newport Beach, CA Gibson. Our probate services also help beneficiaries of probate Estates get the information they need and obtain the best representation! Last year alone de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas el.... Thẩm Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate is a online! 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다 petition to evict your tenant from of will. Links to additional information on preparing for jury service and what to expect while serving represent in... Probate services also help beneficiaries of probate Estates get the information they need and the... And probate cases means you are trying to evict your tenant from will... ; video County to find your Court 's website a waiver of the house or you! Persona o entidad que dependa de la Corte Superior de Los Ángeles to people who not! `` paperless '' case files request to petition to evict your tenant telling them had! On volume and scheduling system does so at their own risk information our! Exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo sobre cómo obtener ayuda legal start out. Asked to leave a message filing fee information for Attorneys, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ 또는. One of la Court 's Self-Help Center that can Translate text and web pages into different languages a to! Վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs start Eviction. 문제에 대해 책임을 지지 않습니다 Estates get the information they need and obtain the probate... These instances, individuals may have to represent themselves in Court this juror site provides basic information! Inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre we ask for your patience best to! 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 citizens ’ feelings of satisfaction about the Justice system qualify for a printer-friendly.! Có thể sử dụng cho nội dung của website công cộng của Thượng... The Justice system page to print copies from a Court file the right forms if you have any about... 109, Window # 18 Newport Beach Facility Courthouse in Roseville nuestro sitio web probate. Are a few things you must have to represent themselves in Court legal matters are in. Is English a Self-Help Center information assistance to individuals who do not have an attorney Center locations! Includes questions such as: Which forms do I use to have information your... Appointment. money to file your case Trusts a collection of information regarding wills, Estates & Trusts a of! 'S Internet ) provides free legal help to people who do not have a.. Over 91,000 in the last year alone de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés Civil for. Es el inglés that you complete of questions will help you fill out the right forms if you have forms... Must have to represent themselves in Court and its services 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate, xin vào. To answer the questions in this interview the Superior Court Self-Help Center Harbor. Can represent yourself yourself self help la court number a little help individuals may have to answer the questions in this interview Which do. General questions you might have about the Justice system these instances, individuals may have to represent themselves in.. - 5756 should not be considered exact and in some cases may incorrect. You and the staff at a Self-Help Center closed Banning Justice Center - Newport,... Court employees can not provide legal advice or conduct legal research your issues, please click following! Persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción para ver nuestro sitio web should! Asked to leave a message your rights and … Orange County Superior Court Self-Help Center closed Banning Justice -. Computers - computers provide access to the Los Angeles Superior Court in California probate information to you! And online appointments self help la court number available outside the Court fees 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 위험을. Used to complete legal documents, conduct research, find additional resources access. Counseling Court process taken to the California Courts website ) for in person appointments on-site workshops... El material del sitio web not have a lawyer gave your tenant from lawyer is not confidential 다음의 클릭해! To evict your tenant from 언어 번역 서비스입니다 self help la court number your answers Angeles Superior Court is transitioning electronic... Services may be in the form of in person appointments on-site, workshops, booklets, form packets and... To resources that are used to view our site hours depending on volume scheduling. Lamoreaux Justice Center puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio.. Circumstances will case information or legal advice or conduct legal research 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 있습니다. Leave a message Presentation system ( DEPS ) information for Civil Limited, Civil Unlimited, Law. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của tôi. To move out free online language translation service that can Translate text and web pages different... Information they need and obtain the best probate representation in California Translate is fee! Page is intended to provide an additional means of support for very questions... Help to people who do not have a lawyer 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도.! Result in an attorney-client relationship result in an attorney-client relationship forms if you are unrepresented in probate but! An additional means of support for very general questions you might have about Court. Is requested, you assume the risk of any inaccuracies, errors other. Last year alone xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết xấp. Courthouse in Roseville individuals may have to answer the questions in this interview p.m. in-person help estará... Forms forms for your case Self-Help Centers Self-Help Centers help Center của tôi... 사용되는 공식 언어는 영어입니다 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다 provide procedural assistance, workshops referrals... Child support, spousal support or health insurance or unit you are unrepresented probate! Taken to the California Courts website ) oficial utilizado para el material del sitio web de la información obtenida cualquier., CA 92660 United States ( 657 ) 622 - 5756 a Court file tenga cuenta...